Het grootste deel van de lasten van programma 10 (€ 220 mln.) bestaat uit beheer en onderhoudslasten. Circa 45 procent hiervan (€ 99 mln.) wordt bekostigd via voorzieningen. In de paragraaf Verloop financiële tabellen is daarom een aparte toelichting opgenomen voor de voorzieningen afvalverwijdering, riolering en begraafplaatsen.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

221.293

219.641

1.652

N

233.981

234.895

Baten

117.501

114.651

2.850

V

112.105

113.519

Saldo exclusief reserves

103.792

N

104.990

N

1.198

V

121.876

N

121.376

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

2.537

2.976

439

N

5.207

5.759

Saldo inclusief reserves

101.255

N

102.014

N

759

V

116.669

N

115.617

N

Toelichting financieel resultaat programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte              € 0,76 mln. V/I

Op Ontwikkeling Buitenruimte was voor 2016 een bedrag van circa € 220 mln. aan lasten begroot. Het financieel resultaat bedraagt circa € 0,76 mln. (0,35%). Dit kleine voordelig resultaat is het saldo van een aantal onderwerpen:
• Ontwikkeling Buitenruimte (€ 0,66 mln. V/I): bij het project herinrichting Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek is sprake van een incidenteel projectvoordeel (€ 1,23 mln.). Daartegenover staat een nadeel bij Entree Holland Spoor. De voorbereidingskosten bij Entree Holland Spoor stonden begroot in 2017, maar zijn voor een groot deel gerealiseerd in 2016 (€ 0,5 mln. N/I).
• Planmatig wegonderhoud (€ 1,56 mln. V/I): Aan het begin van het jaar hanteert de gemeente bij het planmatig wegonderhoud een 'overplanning'. In 2016 bleek het echter niet mogelijk voor voldoende vervangende projecten vergunning te krijgen. Het resultaat ontstond in hoofdzaak omdat voor enkele projecten in 2016 geen opbreekvergunning verkregen werd (€ 0,4 mln.) en een aannemer failliet ging (€ 0,4 mln.). Deze projecten schuiven door naar 2017 en 2018. Ook ontving de gemeente een niet-begrote bijdrage Verstrating (€ 0,4 mln.).
• Verlichting wegen (€ 0,69 mln. N/I): zoals aangegeven in het Halfjaarbericht 2016 is € 0,6 mln. extra onderhoud uitgevoerd.
• Constructies en binnenwater (€ 1,12 mln. V/I): dit voordeel is het saldo van een groot aantal posten. In augustus kon, na de uitspraak in een juridische procedure, alsnog gestart worden met de vervanging van de kademuren aan de Veenkade (€ 0,5 mln. N). Verder viel de Bierkade duurder uit om risico’s voor aangrenzende panden te beperken (€ 0,7 mln. N). Daar stonden diverse beheervoordelen (€ 0,8 mln. V), projectvoordelen (€ 1,2 mln. V) en niet geraamde baten (€ 0,2 mln. V) tegenover.
• Begraafplaatsen (€ 1,35 mln. N/I): in 2016 is op basis van de afgesloten contracten de meerjarige onderhoudsverplichting in kaart gebracht van de gemeente jegens nabestaanden. Uit dit onderzoek bleek de onderhoudsvoorziening in de begroting tekort te schieten. De voorziening is op peil gebracht door een eenmalige dotatie van € 1,2 mln. ten laste van het product Begraafplaatsen.
• Wachtgeldverplichtingen € 0,6 mln. N/I): De gemeente draagt eigen risico voor de (bovenwettelijke) WW. De gemeente dekt dit risico af met de voorziening Wachtgelden. Elk jaar wordt deze voorziening herijkt. In 2016 leidde dit tot een dotatie van circa € 0,6 mln. aan de voorziening.

Majeure afwijkingen 2016 t.o.v. 2015 (afwijkingen groter dan 1 mln.):
Het saldo van baten en lasten, inclusief reserves, is in 2016 circa € 15 mln. lager dan in 2015. Het verschil wordt in hoofdzaak verklaard doordat bij de Ontwerpbegroting 2016 circa € 19 mln. is overgeheveld naar programma 19, Stadsdelen en wijkaanpak (voornamelijk voor wegonderhoud, openbaar groen, recreatieve voorzieningen en speelvoorzieningen). Daar tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Werk met werk van € 3,1 mln. ten opzichte van 2015.

Neutrale ontwikkelingen (afwijkingen groter dan 1 mln.):
De onderuitputting van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing van € 3,9 mln. wordt grotendeels verklaard door een voordeel op de kosten voor het inzamelen van afval (€ 2,7 mln.). Daarnaast vielen onder andere de eenmalige kosten van het plaatsen van ORAC’s lager uit (€ 0,4 mln.). Bij de begroting 2018 zullen maatregelen worden voorgesteld om de egalisatievoorziening te verlagen. Dit naast de reeds aangekondigde maatregelen in het kader van het HAP (Huishoudelijk Afval Plan). De egalisatievoorziening rioolheffing nam af met € 3,0 mln. door afschrijving van oude activa. Daar tegenover stond een extra dotatie aan deze reserve van € 1,6 mln. voor rioolonderhoud.